Service Description

Service Provider: Община Мъглиж , UIC/BULSTAT 000817867

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Наименование на услугата

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат (СУНАУ ОБА.1.27)

Правно основание (нормативни документи)

 • Административнопроцесуален кодекс
 • Закон за гражданската регистрация - чл.40 и 88
 • Закон за електронното управление (ЗЕУ) и Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)
 • Наредба за електронните административни услуги
 • Наредба за административното обслужване
 • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
 • Наредба №5 за определяне на административните местни такси и цени на услугите на физически и юридически лица в Община Мъглиж (НОАМТЦУ)
 • Вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в Община Мъглиж
 • Вътрешни правила за регламентиране на вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Община Мъглиж
 • Вътрешни правила за организацията и реда на административното обслужване в Община Мъглиж

Характеристика

Регистрацията позволява ползване на електронните услуги, достъпни чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) При успешна регистрация, задълженото /упълномощено лице може да ползва услугите, посочени в подаденото заявление в:

 • срока на валидност на КЕП, използван за подаване на заявление за ползване на електронната услуга
 • срока на валидност на пълномощното за ползване на услугата – в случай на упълномощаване

Процедура

Компетентен орган

Компетентен да издаде дубликата е кметът на общината или оправомощено от него лице.

Заявител

Заявител е всяко лице, притежаващо КЕП и желаещо да ползва услугите, посочени в подаденото заявление. Задълженото или упълномощено лице следва да притежава валидно удостоверение за КЕП, издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията.

Необходими документи

 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от Община Мъглиж
 • Документ за самоличност на заявителя
 • Нотариално заверено пълномощно от титуляря за издаване на акт чрез трето лице

Към документи: приложете сканирани документи по гражданското състояние: (удостоверение за раждане, удостоверение за сключен гр.брак, съдебно решение за развод, съдебно решение за промяна на име и др.).

Изисквания към документите:

 • Документите да са изготвени във формат текст MS Word (*.doc), електронна таблица MS Excel (*.xls), Adobe Acrobat (*.pdf), MS Outlook/Outlook Express (*.msg) и изображения (JPEG)
 • Уникален идентификатор (ЕГН, ЕНЧ, ЕИК или БУЛСТАТ)
 • В документите да е посочен валиден електронен адрес за кореспонденция
 • Документите да са подписани с валиден универсален електронен подпис със средствата на съответния продукт или други софтуерни продукти, предназначени за подписване на електронни документи
 • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст
 • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси

Такса и срок

За издаването на дубликат на удостоверение за граждански брак се заплаща такса. Таксата, както и срокът за издаване на дубликата се определят в НОАТЦУ, приета от Общинския съвет. Срокът за предоставяне на услугата е различен и в зависимост от него се определя и таксата за извършването й.

 • Обикновена услуга – 5 работни дни – 3,00 лева;
 • Бърза услуга – 8 работни часа – 6,00 лева;
 • Експресна услуга – 4 работни часа – 10 лева.

Към документ за платена такса: приложете сканирано копие на вносна бележка за платена такса, ако плащането е по електронен път да се опише дата и Банка, както и друга допълнителна информация.

 • Банкова сметка: BG78IORT80388400388600, Банков код: IORTBGSF, Инвестбанк АД
 • ВИД НА ПЛАЩАНЕ 448007

Отговорно лице за изпълнение на услугата – Старши специалист, отдел ГРАО

Начини за подаване на електронни документи

 • Чрез Интернет страницата http://www.maglizh.bg/
  (меню "Електронни услуги")
 • Чрез официалната електронна поща: ob_maglizh@mail.bg
 • Чрез преносими външни носители – дискета (1,44 МВ FDD) или CD (R, R/W) да се изпращат или доставят на адреса на общината – 6180, гр.Мъглиж, пл."Трети март" 32

Вътрешен ход на административната услуга

 • Заявителят /задълженото лице, притежаващ КЕП, подава заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от общината в електронен вид по някой от горепосочените начини. В случай на подаване на документи on-line е необходимо всеки потребител да се регистрира на интернет страницата на общината за използване на е-услуги, да попълни избрания е-формуляр и да заплати съответната такса
 • Служителят от ЦУИГ приема електронните документи и прави проверка за валидността на попълнените данни и сертификата на потребителя. Ако документът е валиден, той се завежда по надлежния ред в информационната система за документооборот с входящ номер и дата на регистрация на преписката
 • Когато се установят несъответствия между подадените и наличните данни, които не могат да бъдат отстранени по служебен път, лицето се поканва да ги отстрани в 7 дневен срок. Заявлението остава със статус "чакащо потвърждение"
 • При неотстраняване на посочените в съобщението несъответствия в указания срок, заявлението се отхвърля и приема статус "отхвърлено". Системата генерира съобщение, на e-mail, посочен в заявлението
 • След приключване на проверката и отстраняване на несъответствията (ако има такива) заявлението се потвърждава от служител на ЦУИГ и то получава статус "прието".
 • Лицето получава автоматично потвърждение за получен валиден електронен документ, съдържащ входящия номер
 • Кметът или упълномощено от него лице преглежда и резолира документите в деня на получаването им. Резолюцията се поставя върху документа и определя отговорното лице и срока за изпълнение на услугата
 • Отговорният служител за изпълнение на услугата прави подробен преглед на заявлението и представените документи, извършва необходимите справки и изготвя окончателния документ
 • Контролът по изпълнение на услугата се извършва от ръководителя на съответното звено
 • Потребителят на услугата получава изготвения документ лично в ЦУИГ, освен, ако друго не е регламентирано със закон

В случай на подаване на заявления с КЕП от упълномощено лице е необходимо:

 • попълване от упълномощеното лице на данните на заявителя в заявлението за подаване на документи по електронен път в електронна форма
 • потвърждаване и подписване на заявлението с цифровия сертификат, използван за вход в системата (сертификата на упълномощеното лице)
 • представяне в общината на актовете за упълномощаване

Ред за обжалване при отказ

Отказът да бъде издаден дубликат може да се обжалва пред по-горестоящия административен орган орган или пред съда в 14-дневен срок от съобщаването му. Ако необходимият срок за издаване е изтекъл и компетентният орган не е издал дубликата, ще е налице мълчалив отказ, който може да се обжалва в срок до един месец.

Резултат

Издаденият дубликат на удостоверение за граждански брак има доказателствена сила по отношение на факта на брака на лицата, за които се отнася.